Wizy turystyczne i biznesowe

W razie pytań dotyczących spraw konsularnych lub wizowych prosimy o kontakt z Działem Konsularnym Ambasady Turcji w Warszawie przy ul. Malczewskiego 32.

 

Godziny przyjęć interesantów: 09:30-12:00 od poniedziałku do piątku

 

Kontakt telefoniczny: tel. 22 854 61 11, linia otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-16:30

 

Kontakt e-mail:  embassy.warsaw@mfa.gov.tr

 

In case you have questions regarding consular or visa issues, contact Consular Section of the Embassy in Warsaw at 32, Malczewskiego Street.

 

Opening hours: 09:30-12:00 from Monday till Friday

 

Telephone contact: tel. no. 22 854 61 11, line open from Monday till Friday between 14:00 and 16:30 hrs.

 

E-mail contact: embassy.warsaw@mfa.gov.tr


Ważność paszportu

 • Podróżni podlegający obowiązkowi wizowemu do Turcji zobowiązani są posiadać paszport ważny co najmniej 180 dni od daty wjazdu do Turcji (dotyczy wiz elektronicznych).

 

 • Podróżni podlegający obowiązkowi wizowemu do Turcji zobowiązani są posiadać paszport ważny co najmniej 60 dni od daty opuszczenia terytorium Turcji (dotyczy wiz wydawanych w placówkach dyplomatycznych).

 

 • Podróżni zwolnieni z obowiązku wizowego do Turcji zobowiązani są posiadać paszport ważny co najmniej 60 dni od daty opuszczenia terytorium Turcji.

 

 • Podróżni posiadający zezwolenie na pobyt w Turcji zobowiązani są posiadać paszport ważny co najmniej 60 dni od daty wygaśnięcia zezwolenia na pobyt.

 

Wiza turystyczna dla obywateli RP

Posiadacze polskich paszportów dyplomatycznych zwolnieni są z obowiązku wizowego do 90 dni pobytu na terenie Turcji. Minimalna ważność paszportu: 60 dni od daty opuszczenia terytorium Turcji.

W nawiązaniu do zapowiedzi Premiera Republiki Tureckiej, J.E. Ahmeta Davutoğlu, dotyczącej zniesienia wiz do Turcji dla posiadaczy polskich paszportów zwykłych, uprzejmie informujemy, że informacja na temat daty rozpoczęcia obowiązywania nowych przepisów zostanie podana w późniejszym terminie. Obecnie obowiązują dotychczasowe przepisy wizowe.

Following the announcement by the Prime Minister of the Republic of Turkey, H.E. Ahmet Davutoğlu, regarding visa exemption to Turkey for holders of Polish ordinary passports, we kindly notify that the information on the starting date of new visa regulations will be provided on a later date. At present the existing visa provisions apply.

Posiadacze polskich paszportów zwykłych podlegają obowiązkowi wizowemu do Turcji i mogą nabyć wizę turystyczną w następujący sposób:

 

 • na stronie www.evisa.gov.tr wielokrotną wizę elektroniczną (e-wizę); wiza wydawana jest automatycznie na 180 dni ważności; łączny pobyt nie może przekroczyć 90 dni w ramach 180 dni.

Koszt e-wizy to 20 USD, płatności należy dokonać przez Internet kartą kredytową/debetową posiadającą system 3D Secure. Nie ma innej możliwości wniesienia opłaty za e-wizę.

 

 • na lotnisku po przylocie do Turcji wielokrotną wizę typu wklejka; wiza wydawana jest automatycznie na 180 dni ważności; łączny pobyt nie może przekroczyć 90 dni w ramach 180 dni.

Koszt wizy na lotnisku to 30 USD lub 25 EUR, płatności należy dokonać gotówką.

 

Minimalna ważność paszportu: 180 dni od daty wjazdu do Turcji (zgodnie z informacją na stronie www.evisa.gov.tr).

 

Posiadacze polskich paszportów zwykłych, których paszporty nie spełniają powyższych minimalnych kryteriów ważności, mogą ubiegać się o wizę turystyczną do Turcji wyłącznie w Ambasadzie Turcji w Warszawie na takich samych zasadach jak posiadacze polskich paszportów tymczasowych (szczegółowe informacje: poniżej).

 

Posiadacze polskich paszportów tymczasowych nie są uprawnieni do zakupu e-wizy ani wizy po przylocie do Turcji. O wizę turystyczną w tym przypadku należy ubiegać się w Ambasadzie Turcji w Warszawie. Wiza wydawana przez Ambasadę jest wizą jednokrotną.

 

Poniżej zamieszczone są informacje na temat wymaganych dokumentów, trybu składania dokumentów/odbioru wiz oraz opłat.

 

Składanie dokumentów        

Począwszy od dnia 05 stycznia 2016 należy najpierw złożyć wniosek online na stronie www.visa.gov.tr a następnie złożyć w Dziale Konsularnym Ambasady Turcji przy ul. Malczewskiego 32 w Warszawie dokumenty z poniższej listy. W Dziale Konsularnym Ambasady Turcji w Warszawie przy ul. Malczewskiego 32 dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 09:30-12.00 (opcja dla wnioskodawców, którzy nie umówili się na spotkanie za pośrednictwem strony www.visa.gov.tr) lub w wybranym przez Państwa terminie (opcja dla wnioskodawców, ktrózy umówili się na spotkanie za pośrednictwem strony www.visa.gov.tr).

Uwaga! Do złożenia wniosku niezbędne jest osobiste stawiennictwo wnioskodawcy.

 

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany wniosek wizowy, wypełniony na stronie www.visa.gov.tr i podpisany przez wnioskodawcę,
 • paszport, ważny co najmniej 60 dni od daty opuszczenia terytorium Turcji,
 • kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem i danymi osobowymi),
 • jedno zdjęcie biometryczne,
 • potwierdzenie rezerwacji hotelu i biletów lotniczych lub potwierdzenie rezerwacji wycieczki,
 • wyciąg z konta potwierdzający środki w wysokości 50 USD lub równowartości tej kwoty na każdy dzień pobytu.
 • ubezpieczenie zdrowotne ważne na czas pobytu w Turcji.

 

Opłata

260 PLN, płatności należy dokonać gotówką w momencie składania dokumentów.

 

Odbiór wiz

W przypadku pozytwnej decyzji wizy wydawane są w ramach jednej wizyty w Ambasadzie (dotyczy wnioskodawców, którzy wcześniej umówili się na spotkanie za pośrednictwem strony www.visa.gov.tr) lub w terminie wskazanym przez pracownika Konsulatu (dotyczy wnioskodawców, którzy nie umówili się na spotkanie za pośrednictwem strony www.visa.gov.tr, przy czym czas oczekiwania na wizę wynosi maksymalnie 5 dni roboczych).

                       

Uwaga! Wizę może odebrać dowolna osoba upoważniona pisemnie przez wnioskodawcę.

 

Wiza turystyczna dla obywateli krajów innych niż Polska

W celu uzyskania aktualnej informacji w kwestii wymagań wizowych dla obywateli innych krajów niż Polska zapraszamy na stronę tureckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa

Obywatele innych krajów niż Polska, którzy nie są zwolnieni z obowiązku wizowego i nie są uprawnieni do zakupienia e-wizy ani wizy na lotnisku tureckim, a którzy przebywają na terytorium RP, mogą ubiegać się o wizę do Turcji wyłącznie w Ambasadzie Turcji w Warszawie. Wiza wydawana przez Ambasadę jest wizą jednokrotną.

 

Poniżej zamieszczone są informacje na temat wymaganych dokumentów, trybu składania wniosków/odbioru wiz oraz opłat.

Składanie dokumentów        

Począwszy od dnia 05 stycznia 2016 należy najpierw złożyć wniosek online na stronie www.visa.gov.tr a następnie złożyć w Dziale Konsularnym Ambasady Turcji przy ul. Malczewskiego 32 w Warszawie dokumenty z poniższej listy. W Dziale Konsularnym Ambasady Turcji w Warszawie przy ul. Malczewskiego 32 dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 09:30-12.00 (opcja dla wnioskodawców, którzy nie umówili się na spotkanie za pośrednictwem strony www.visa.gov.tr) lub w wybranym przez Państwa terminie (opcja dla wnioskodawców, ktrózy umówili się na spotkanie za pośrednictwem strony www.visa.gov.tr).

Uwaga! Do złożenia wniosku niezbędne jest osobiste stawiennictwo wnioskodawcy.

 

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany wniosek wizowy, wypełniony na stronie www.visa.gov.tr i podpisany przez wnioskodawcę,
 • paszport, ważny co najmniej 60 dni od daty opuszczenia terytorium Turcji,
 • kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem i danymi osobowymi),
 • polska karta pobytu (do wglądu) oraz jej kserokopia lub wiza ważna na Polskę lub całą strefę Schengen,
 • jedno zdjęcie biometryczne,
 • rezerwacja hotelu i biletów lotniczych lub rezerwacja wycieczki,
 • wyciąg z konta potwierdzający środki w wysokości 50 USD lub równowartości tej kwoty na każdy dzień pobytu,
 • ubezpieczenie zdrowotne ważne na czas pobytu w Turcji,
 • ewentualnie: inne dokumenty wymagane przez Konsula, w zależności od indywidualnego przypadku.

 

Opłata

260 PLN (obywatele strefy Schengen) / 60 USD (obywatele spoza strefy Schengen), płatności należy dokonać gotówką w momencie składania dokumentów.

 

Odbiór wiz

Termin odbioru wiz ustalany jest indywidualnie, w zależności od czasu oczekiwania na decyzję w sprawie wizy.

 

Uwaga! W zależności od posiadanego obywatelstwa czas oczekiwania na decyzję w sprawie wizy wynosi do 8 tygodni od daty złożenia wniosku; o szczegóły prosimy pytać pracowników Konsulatu.

           

Uwaga! Wizę może odebrać dowolna osoba upoważniona pisemnie przez wnioskodawcę.

 

Tourist visa for non-Polish nationals

In order to obtain current information on visa requirements for non-Polish nationals please visit the website of the Turkish Ministry of Foreign Affairs:

http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa

Non-Polish nationals residing in Poland who are not exempt from visa, nor are they entitled to obtain an e-visa or a sticker visa at Turkish airports, can apply for a visa to Turkey at the Embassy of Turkey in Warsaw only. The visa to be issued by the Embassy is a single entry visa.

 

Below you will find information on required documents, the mode of submitting applications/collecting and fees.

 

Submitting your documents

Starting from 05th January 2016 applicants first must submit their application online at www.visa.gov.tr website and then submit their documents listed below at the Consular Section of the Embassy of Turkey at ul. Malczewskiego 32 in Warsaw. Consular Section of the Embassy of Turkey in Warsaw accepts the documents from Monday till Friday between 09:30 and 12:00 hrs (this refers to those applicants who haven’t reserved their appointment via www.visa.gov.tr) or on a date and time selected by the applicant (this refers to those applicants who have reserved their appointment via www.visa.gov.tr)

Please note that it is necessary for an applicant to appear in person to submit their application.

 

Required documents

 • printout of the application form filled in at www.visa.gov.tr and signed by the applicant,
 • passport, valid at least 60 days since the date of leaving the territory of Turkey,
 • copy of the passport (page with photo and personal data),
 • Polish residence card (for view only) and a copy of the card or a visa valid for Poland or entire Schengen zone,
 • one biometric photo,
 • hotel and flight ticket reservation or trip reservation,
 • bank statement confirming financial means in the amount of USD 50 or its equivalent per each day of stay,
 • medical insurance valid during your stay in Turkey,
 • possibly: other documents required by the Consul, depending on an individual case.

 

Fee     

PLN 260 (Schengen zone citizens) / USD 60 (non-Schengen zone citizens), payment to be made in cash while submitting your application.

 

Visa collection           

Date of your visa collection is arranged individually and depends on when you receive a decision on your visa.

 

Please note that it takes up to 8 weeks since the application date to receive a decision on your visa, depending on your nationality; for further information please ask Consulate staff.

Please note that a visa can be collected by any person authorised in written by the applicant.

 

Wiza dla posiadaczy polskich dokumentów podróży

Posiadacze polskich dokumentów podróży nie są uprawnieni do zakupu e-wizy ani wizy po przylocie do Turcji. O wizę należy ubiegać się wyłącznie w Ambasadzie Turcji w Warszawie. Wiza wydawana przez Ambasadę jest wizą jednokrotną.

 

Poniżej zamieszczone są informacje na temat wymaganych dokumentów, trybu składania wniosków/odbioru wiz oraz opłat.

 

Składanie dokumentów        

Począwszy od dnia 05 stycznia 2016 należy najpierw złożyć i przesłać wniosek online na stronie www.visa.gov.tr  a następnie złożyć w Dziale Konsularnym Ambasady Turcji przy ul. Malczewskiego 32 w Warszawie dokumenty z poniższej listy. W Dziale Konsularnym Ambasady Turcji dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 09:30-12:00 (opcja dla wnioskodawców, którzy nie umówili się na spotkanie za pośrednictwem strony www.visa.gov.tr) lub w wybranym przez Państwa terminie (opcja dla wnioskodawców, którzy umówili się na spotkanie za pośrednictwem strony www.visa.gov.tr).

Uwaga! Do złożenia wniosku niezbędne jest osobiste stawiennictwo wnioskodawcy.

 

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany wniosek wizowy, wypełniony na stronie www.visa.gov.tr i podpisany przez wnioskodawcę,
 • polski dokument podróży (do wglądu), ważny co najmniej 60 dni od daty opuszczenia terytorium Turcji,
 • kserokopia polskiego dokumentu podróży (strona ze zdjęciem i danymi osobowymi),
 • polska karta pobytu (do wglądu) oraz jej kserokopia
 • jedno zdjęcie biometryczne,
 • rezerwacja hotelu i biletów lotniczych lub rezerwacja wycieczki,
 • wyciąg z konta potwierdzający środki w wysokości 50 USD lub równowartości tej kwoty na każdy dzień pobytu,
 • ubezpieczenie zdrowotne ważne na czas pobytu w Turcji,
 • ewentualnie: inne dokumenty wymagane przez Konsula, w zależności od indywidualnego przypadku.

 

Opłata

260 PLN, płatności należy dokonać gotówką w momencie składania dokumentów.

 

Odbiór wiz     

Wizy wydawane są indywidualnie, w zależności od czasu oczekiwania na decyzję w sprawie wizy.

 

Uwaga! Czas oczekiwania na decyzję w sprawie wizy wynosi od 4 do 8 tygodni od daty złożenia wniosku; o decyzji informujemy Państwa drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

                       

Uwaga! Wizę może odebrać dowolna osoba upoważniona pisemnie przez wnioskodawcę.

 

Visa for holders of Polish travel documents

Holders of Polish travel documents are not entitled to apply for an e-visa or for a visa upon arrival to Turkey. They are obliged to apply for a visa to Turkey at the Embassy of Turkey in Warsaw only. The visa to be issued by the Embassy is a single entry visa.

 

Below you will find information on required documents, the mode of submitting applications/collecting visas and fees.

 

Submitting your documents

Starting from 05th January 2016 applicants first must submit their application online at www.visa.gov.tr website and then submit their documents listed below at the Consular Section of the Embassy of Turkey at ul. Malczewskiego 32 in Warsaw. Consular Section of the Embassy of Turkey in Warsaw accepts the documents from Monday till Friday between 09:30 and 12:00 hrs (this refers to those applicants who haven’t reserved their appointment via www.visa.gov.tr) or on a date selected by the applicant (this refers to those applicants who have reserved their appointment via www.visa.gov.tr)

You are advised to submit your application form at least 4 weeks before your trip to Turkey.

 

Required documents

 • printout of the application form filled in at www.visa.gov.tr and signed by the applicant,
 • Polish travel document (for view only), valid at least 60 days since the date of leaving the territory of Turkey,
 • copy of the Polish travel document (page with photo and personal data),
 • Polish residence card (for view only) and a copy of the card;
 • one biometric photo,
 • hotel and flight ticket reservation or trip reservation,
 • bank statement confirming financial means in the amount of USD 50 or its equivalent per each day of stay,
 • medical insurance valid during your stay in Turkey,
 • possibly other documents required by the Consul, depending on an individual case.

 

Please note that it is necessary for an applicant to appear in person to submit their application.

 

Fee

260 PLN, payment to be made in cash upon submitting the documents.

 

Visa collection           

Date of your visa collection is arranged individually and depends on when you receive a decision on your visa.

 

Please note that it takes between 4 and 8 weeks since the application date to receive a decision on the visa; you will be informed on the decision via e-mail to the e-mail address provided in your application form.

 

Please note that a visa can be collected by any person authorised in written by the applicant.

 

Wiza biznesowa

Osoby udające się do Turcji w celu biznesowym (spotkania / negocjacje) zakupują wizę elektroniczną (e-wizę) na stronie www.evisa.gov.tr, o ile są uprawnione do nabycia e-wizy. W innym razie należy wystąpić o wizę biznesową w tureckiej placówce dyplomatycznej.

Należy pamiętać, że wiza biznesowa nie uprawnia do wykonywania pracy.

 

Wiza dla osób lecących tranzytem przez Turcję

Podróżni polscy lecący tranzytem przez Turcję, którzy na lotnisku tureckim przebywają tylko kilka godzin i nie opuszczają strefy tranzytowej lotniska, nie muszą posiadać tureckiej wizy. Natomiast jeśli planują opuszczenie strefy tranzytowej lotniska, zobowiązani są zakupić turecką wizę turystyczną.

 

Ruch wizowy na przejściach granicznych Republiki Tureckiej od dnia 11. kwietnia 2014r. oraz działania podjęte w okresie przejściowym

 

Zgodnie z nową Ustawą o Cudzoziemcach, z dniem 11. kwietnia 2014r. przewiduje się zaniechanie praktyki uzyskiwania wiz w formie naklejek na przejściach granicznych przy wjeździe do Turcji. Jednakże służby graniczne podejmą stosowne działania w celu zachowania dotychczasowych procedur przez pewien okres przejściowy, w tym sezon turystyczny 2014.

Wizy turystyczne i biznesowe można uzyskać w nowym Elektronicznym Systemie Wniosków Wizowych (www.evisa.gov.tr). System ten, uruchomiony w 2013r., pozwala podróżnym otrzymać e-wizę w ciągu ok. 3 minut.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych kontynuuje starania na rzecz usprawnienia systemu e-wiza i zapewnienia cudzoziemcom uzyskanie wizy w prosty sposób.

 

W związku z powyższym, począwszy od dnia 11. kwietnia 2014r.:

- oprócz angielskiej, francuskiej i hiszpańskiej wersji językowej system e-wiza będzie dostępny w wersji holenderskiej, norweskiej, polskiej, niemieckiej, arabskiej i chińskiej,

- oprócz kart Visa i Master Card akceptowane będą inne powszechnie używane karty kredytowe i debetowe,

- wprowadzone zostaną udogodnienia pozwalające na uzyskanie e-wizy za pośrednictwem autoryzowanych biur linii lotniczych, w tym biur tychże linii na lotniskach,

- biura podróży będą mogły ubiegać się o grupowe e-wizy i dokonywać zbiorczych opłat,

- osoby, które nie będą posiadać wiz przy wjeździe do Turcji, będą mogły uzyskać e-wizę w interaktywnych punktach znajdujących się na lotniskach tureckich,

- opłaty za e-wizy dokonywane za pośrednictwem strony internetowej e-wiza (www.evisa.gov.tr) będą niższe, niż opłaty za wizy dokonywane przy wjeździe na lotniskach tureckich. Informacje dotyczące opłat za wizy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.mfa.gov.tr).

Współpracując z odpowiednimi służbami jak i przedstawicielami sektora prywatnego Ministerstwo Spraw Zagranicznych dołoży wszelkich starań, aby okres przejściowy przebiegał jak najsprawniej. Naszym celem jest wyeliminowanie czasu oczekiwania na lotniskach tureckich. Nowe udogodnienia zostaną wprowadzone w możliwie najkrótszym czasie.

 

Visa Applications at Points of Entry to the Republic of Turkey as of 11 April 2014 and Measures to be Taken During the Transitional Period

In accordance with the new Law on Foreigners, the practice of obtaining visas upon arrival to points of entry to Turkey will begin to come to an end as of 11 April 2014. However, border authorities will maintain existing procedures for a certain transitional period, to include the 2014 tourism season.

Visas for touristic or business purposes can be obtained via the new Electronic Visa Application System (www.evisa.gov.tr). This system, which was launched in 2013, allows intending visitors to obtain their e-Visas in approximately three minutes online.

The Ministry of Foreign Affairs continues efforts to strengthen the e-Visa system and to better enable foreign nationals to easily obtain their visas.
 

In this context, as of 11 April 2014;

- In addition to English, French, and Spanish; Dutch, Norwegian, Polish, German, Arabic and Chinese language options will be added to the e-Visa system.
- In addition to Visa and Master Card, payment will be accepted from other commonly used credit cards and debit cards.
- Necessary arrangements will be made to allow foreign visitors to obtain e-Visas from authorized airline companies offices, including those companies’ offices in airports.
- Tour operators will be able to apply for group e-Visas and make lump sum payments for them.
- Visitors arriving to Turkey without visas will be able to obtain their e-Visas via interactive kiosks placed in Turkish airports.
- Fees for e-Visas obtained via the e-Visa website (www.evisa.gov.tr) will be lower than the fees for visas obtained upon arrival to Turkish airports. Information regarding visa fees can be found on the website of the Ministry of Foreign Affairs (www.mfa.gov.tr).

The Ministry of Foreign Affairs will continue to carry out these efforts in coordination with all relevant public authorities and private sector partners in order to make the transitional period as smooth as possible. It is our goal to eliminate waiting periods at Turkish airports. The new arrangements will be in service as soon as possible.

 

Dzieci wpisane do paszportu

Obecnie w dalszym ciągu uznawane są wpisy dzieci do paszportu pod warunkiem, że dziecko ma mniej niż 13 lat i w paszporcie rodzica znajduje się aktualne zdjęcie dziecka. Jeżeli w paszporcie rodzica nie ma aktualnego zdjęcia dziecka, wjazd do Turcji jest możliwy tylko w przypadku dzieci poniżej piątego roku życia. Jednak zaleca się, aby dzieci miały własne paszporty.

 

Niepełnoletni wnioskodawcy / Underage applicants

Osoby poniżej 18 roku życia ubiegające się o wizę zobowiązane są złożyć pisemną zgodę od obydwojga rodziców. W przypadku tych wnioskodawców, którzy przedstawią zaświadczenie o formalnym rozwodzie rodziców i udokumentują, który rodzic sprawuje nad nimi opiekę, jak również w przypadku tych, których jedno z rodziców nie żyje, istnieje możliwość uzyskania wizy zgodnie z celem podróży.

Any applicant under the age of 18 must submit official written approvals from both parents. For those applicants who certify that their parents are officially divorced and prove the parent holding their custody as well as for those with one parent deceased, visas may be issued in accordance with their purpose of visit.